top of page

Oproep Red Triodos

Lisya Biçaçi

26 feb. 2024

Stem tegen de voorstellen van SAAT.

WAT?

Stichting Red Triodos meent dat het stembeleid en de voorgestelde wijzigingen aan de administratievoorwaarden en de statuten niet in het belang zijn van de particuliere, kleine, certificaathouders. Zij roept u daarom op om aanstaande woensdag (28 februari 2024) tegen de voorstellen van SAAT te stemmen.

Stichting Red Triodos sprak vandaag met SAAT over de notering aan de MTF van Captin en de aankomende certificaathoudersvergadering. In dit gesprek uitte Stichting Red Triodos haar zorgen over de gevolgen voor de certificaathouders. Stichting Red Triodos meent dat SAAT zich onvoldoende aantrekt van de belangen van de certificaathouders en daarmee onvoldoende doet in haar rol van administratiekantoor.

SAAT meent dat zij zich voornamelijk dient te richten op het drieledig perspectief bestaande uit de het belang van Triodos Bank, het belang van de missie en het belang van de certificaathouders. Stichting Red Triodos meent dat SAAT zich in beginsel moet richten naar de belangen van de certificaathouders en indien zij een ander belang meeweegt moet SAAT uitleggen waarom zij dat doet. SAAT is hiertoe verplicht op basis van de Nederlandse Corporate Governance Code. De Nederlandse Corporate Governance Code geeft richtlijnen voor effectieve samenwerking en bestuur. Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording. Het bestuur van SAAT en Triodos Bank zijn verplicht om uit te leggen waarom en in hoeverre zij afwijken van de Nederlandse Corporate Governance Code.

De Corporate Governance Code schrijft bijvoorbeeld voor dat SAAT zich uitsluitend moet richten op de belangen van de certificaathouders. SAAT stelt in plaats daarvan het drieledig perspectief voorop. SAAT moet uitleggen waarom zij afwijkt van dit principe. SAAT legt dat onvoldoende uit en zij legt onvoldoende uit hoe zij de belangen van de certificaathouders wél behartigt in het licht van het zogeheten drieledig perspectief.

Stichting Red Triodos heeft SAAT opgeroepen om het vertrouwen van de certificaathouders terug te winnen, meer duidelijkheid te geven over haar belangenafweging én zich de belangen van de certificaathouders meer aan te trekken. Zolang SAAT daar niet in slaagt zijn de voorstellen voor de certificaathouders prematuur, niet in het belang van de certificaathouders en onvoldoende duidelijk.


WAAROM ?

Stichting Red Triodos roept u op om tegen te stemmen. Wij lichten dit toe aan de hand van enkele voorbeelden:

  1. SAAT wil u bijvoorbeeld het recht geven om een “discussiepunt” in te brengen in de certificaathoudersvergadering. U moet daarvoor wel tezamen met anderen 3% van alle certificaten in handen hebben. Dat gaat om ruim 424.000 (!) certificaten voordat u van dit recht gebruik mag maken. Feitelijk zal u als certificaathouder nooit van dit recht gebruik kunnen maken en is dit recht voorbehouden aan de grote (institutionele) certificaathouder. Daarnaast kun u slechts discussiepunten inbrengen en geen punten om over te stemmen. SAAT licht dat onvoldoende toe in haar voorstel. Uw belangen als certificaathouder worden onvoldoende gewaarborgd.


  2. SAAT wil u ook het recht geven om een certificaathoudersvergadering bijeen te roepen. Daarvoor moet u ruim 1.400.000 (!) certificaten bijeenbrengen. Wederom zal de gemiddelde certificaathouder feitelijk geen gebruik kunnen maken van deze rechten.


    Stichting Red Triodos begrijpt dat SAAT een drempel wil hanteren zodat zij efficiënt haar rol kan uitvoeren, maar deze drempels zijn te hoog en doen op geen enkele wijze recht aan de belangen van de certificaathouders. Indien SAAT daadwerkelijk de dialoog met de certificaathouders wenst aan te gaan, legt zij niet dergelijke drempels op.


  3. SAAT wil het maximumaantal uit te brengen stemmen per certificaathouder (1.000) en het maximaal toegestane certificatenbelang (10%) schrappen. Hierdoor ontstaat het risico dat de grote (institutionele) certificaathouders onevenredig veel stemrecht kunnen uitoefenen en de stem van de particuliere certificaathouder feitelijk niet telt. Uw belangen als certificaathouder worden onvoldoende gewaarborgd.

Deze voorbeelden zijn slechts een greep uit de voorgestelde wijzigingen. Zolang SAAT geen gehoor geeft aan deze oproep is iedere wijziging van de governance van SAAT prematuur, niet in het belang van de certificaathouders en onvoldoende duidelijk.


STEM TEGEN!

U zult wellicht overwegen om niet te stemmen in de hoop daarmee een signaal af te geven. Wij roepen u op om tegen te stemmen. Indien u niet stemt telt uw stem niet mee en beslist de meerderheid van de certificaathouders die wel heeft gestemd. Door tegen te stemmen erkent u op geen enkele wijze dat de notering aan de MTF van Captin rechtmatig was!

OPROEP AAN SAAT

Stichting Red Triodos roept SAAT op om zich te conformeren aan de Nederlandse Corporate Governance Code, deugdelijk uit te leggen waarom zij dat niet doet én zich de belangen van de certificaathouders meer aan te trekken.

OPROEP AAN DE CERTIFICAATHOUDERS

Sluit u aan bij Stichting Red Triodos. Samen staat u sterker en kunnen wij ervoor zorgen dat Triodos Bank haar verantwoordelijkheid neemt!


Team Red Triodos

TriodosRecht-NU


bottom of page