top of page

Privacyverklaring

Stichting Red Triodos respecteert de privacy van de bezoekers van de Website. Zodra u onze website www.red-triodos.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over u. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met de informatie, de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, doen.  

We gaan altijd zorgvuldig met uw  informatie om en slaan die veilig op.
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

PRIVACYVERKLARING STICHTING RED TRIODOS

 

Laatste wijzigingsdatum: 31 juli 2023

 

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Stichting Red Triodos (SRT) – Belangen behartiger van certificaathouders Triodos Bank N.V. - omgaat met uw persoonsgegevens

 

Stichting Red Triodos is een stichting zonder winstoogmerk opgericht overeenkomstig artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek (KvK: 90955218), statutair gevestigd in gemeente Gooise Meren te Naarden. E-mail: Red-Triodos@pm.me

Het statutaire doel van SRT is:

 1. het opkomen voor de belangen van certificaathouders en voormalige certificaathouders van de Triodos Bank N.V. in de breedste zin des woords, waaronder ook het ten behoeve van certificaathouders en voormalige certificaathouders van Triodos Bank N.V. indienen van schadeclaims tegen (voormalige) bestuurders van Triodos Bank N.V. en tegen de bank zelf;

 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
  ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Red Triodos is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Red Triodos (SRT)?

De gegevens die SRT verzamelt en gebruikt, worden door ons verwerkt, meestal omdat u contact hebt opgenomen met SRT en daarbij uw contactgegevens of andere relevante informatie aan ons hebt verstrekt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u onze collectieve actie steunt, als u zich bij ons aanmeldt als benadeelde partij, als u ons via het contactformulier vragen stelt of als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

 

Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij indien nodig de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • naam-en adresgegevens zoals achternaam, voornaam(en), voorletters, titels, adres, postcode, woonplaats en dergelijke, zoals door u verstrekt;

 • overige contactgegevens, zoals door u verstrekt, zoals telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie;

 • gegevens over relevante feiten met betrekking tot uw betrokkenheid bij een specifieke inbreuk op de privacy die relevant is voor een door ons aangespannen collectieve actie, bijvoorbeeld over de door u verstrekte persoonsgegevens die onrechtmatig zijn verwerkt door de andere partij.

 • de inhoud van uw vragen, verzoeken, klachten of berichten, zoals door u verstrekt, en onze reactie op die vragen, verzoeken, klachten of berichten.

 

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • uw IP-adres en het tijdstip van uw bezoek

 • de pagina's die u bezoekt

 • een e-mailadres als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief

Ter behartiging van onze belangen en meer specifiek in het kader van de voorbereiding van onze gerechtelijke procedures, kunnen wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens van betrokkenen verwerken, zoals wederpartijen en andere derden (bijvoorbeeld journalisten of vertegenwoordigers van betrokkenen) :

 

 • naam-en adresgegevens, d.w.z. achternaam, voornaam(en), voorletters, titel, geslacht, adres, postcode, woonplaats, voor zover aan ons bekend gemaakt;

 • andere contactgegevens, d.w.z. telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie, voor zover aan ons bekend gemaakt;

 • gegevens betreffende de afhandeling van de procedure, waaronder gegevens over de wederpartij en/of gegevens over andere betrokkenen; 

 • overige gegevens van derden verkregen uit openbare bronnen of aan ons verstrekt door u, andere partijen en/of derden.

 

Op basis van welke verwerkingsgrondslag en met welk doel verwerkt Stichting Red Triodos persoonsgegevens?

Als u een contract met Stichting Red Triodos bent aangegaan, met name als u zich hebt aangemeld als benadeelde partij in een van onze zaken, zullen wij uw gegevens verwerken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van dat contract, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van de voortgang van het collectief actie die wij hebben ondernomen of om contact met u op te nemen over andere zaken die daarvoor relevant zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot een voorgestelde schikking. Daarnaast vereist de uitvoering van die overeenkomst ook dat wij uw gegevens verwerken voor onze financiële administratie en eventueel om verzoeken of klachten van u af te handelen.

 

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrieven en updates, kunnen wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vòòr die intrekking.

 

We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor zover dit nodig is voor onze legitieme belangen, waaronder het bevorderen van onze statutaire doelstellingen, of een legitiem belang dat wordt nagestreefd door derden. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om te voldoen aan boekhoudkundige of audit verplichtingen en dergelijke.

 

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen, zoals de verplichtingen om uw gegevens gedurende een wettelijke bewaartermijn te bewaren op grond van de belastingwetgeving.

 

Deelt Stichting Red Triodos uw gegevens met derden?

Stichting Red Triodos kan uw gegevens delen met de partijen die Stichting Red Triodos vertegenwoordigen en anderszins helpen bij het bevorderen van de statutaire doelstellingen van de stichting, voor zover nodig. In het bijzonder, indien nodig voor de class action-rechtszaak die we hebben aangespannen, kunnen we uw gegevens verstrekken aan de rechtbank en aan de advocaten die ons vertegenwoordigen, en mogelijk aan de andere partijen

procedures, alsmede aan onze accountants of toezichthouders.

 

Stichting Red Triodos deelt uw gegevens alleen met derden die gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht, bijvoorbeeld een wettelijk beroepsgeheim of een geheimhoudingsovereenkomst die voorziet in passende technische en organisatorische maatregelen om een ​​passend niveau van beveiliging en privacy te waarborgen.

 

Bewaringstermijn

Stichting Red Triodos bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de wettelijke doelstellingen te realiseren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit houdt in dat wij uw gegevens bewaren zolang dit nodig is voor onze collectieve actie of andere procedures en tot vijf jaar na de definitieve afwikkeling daarvan.

We bewaren uw persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden gedurende zeven jaar, voor zover vereist door de toepasselijke boekhoudkundige en fiscale wetgeving.

 

Als u een klacht bij ons indient, bewaren wij de persoonsgegevens die in het kader van die klacht zijn verwerkt, twee jaar nadat de klacht en/of de daaruit voortvloeiende juridische procedure definitief is afgehandeld.

 

Wanneer u onze website bezoekt, bewaren wij niet uw IP-adres en/of het tijdstip van uw bezoek.

 

Website en cookies

We gebruiken sessiecookies om de goede werking van onze website mogelijk te maken. Een sessiecookie bevat een willekeurig getal dat onmiddellijk wordt verwijderd nadat u uw browser hebt afgesloten.

 

We gebruiken ook sessiecookies om JavaScript-software op uw laptop, computer of smartphone te laten werken. We gebruiken JavaScript om de uitvouwbare menufuncties op onze website mogelijk te maken. De website kan niet correct worden geladen als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt.

 

Onze website maakt ook gebruik van sessieopslag, een andere vorm van tijdelijke opslag zoals de sessiecookies die we gebruiken. We gebruiken sessieopslag alleen om de noodzakelijke informatie over de structuur van onze website op uw apparaat te laden. Sessieopslag maakt eenvoudige website navigatie mogelijk.

 

We verzamelen of verwerken geen persoonlijke gegevens via cookies, JavaScript of Session Storage.

Geen overdracht van uw gegevens buiten de EER/EU

Stichting Red Triodos geeft uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, d.w.z. de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

 

Beveiliging

Stichting Red Triodos heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Red-Triodos@pm.me . We proberen zo snel mogelijk, maar binnen maximaal een maand, op elk verzoek te reageren. Om te voorkomen dat wij onbevoegden toegang geven, kunnen wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.

Als u vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, horen wij dat graag van u via e-mail contact Red-Triodos@pm.me.

Veranderingen

Stichting Red Triodos kan dit Privacy Statement wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring zal op onze website https://www.red-triodos.nl/ worden geplaatst Als er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we u hiervan duidelijk op de hoogte stellen (inclusief, indien mogelijk, d.w.z. wanneer we uw e-mail adres hebben, via e-mailmelding).

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 juli 2023.

bottom of page